FAQ

Čišćenje elektrode SWS QS200, QS400

Kako bi elektrode optimalno r adile potrebno ih je ručno o čistiti u određenom
vremenskom intervalu. Mo žete očistiti elektrodu prema uputama u nastavku:

Korak 1:

Isključite sis tem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.

Korak 2:

Odvrnite ulazn e i izlazn e otvor e na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore

Korak 3:

Izv ucite oba crijeva sa sistema za slanu vodu (slike 1-3)

Korak 4:

Uklonite maticu i izvadite utikač titanijske elektrode (slika 4)

Korak 5:

Odvrnite titanijsku elektrodu iz ćelije i izvadite je (slika 5)

Korak 6:

Stavite titanijsku elektrodu u posudu i ulijte kuhinjski ocat za čišćenje sve dok titanijska elektroda ne bude potpuno potopljena.
Ostavite ploče da se natapaju najmanje 1 sat. Za teške naslage,
preporučuje se da ostan u u octu preko noći. Zatim isperite elektrodu vodom (slika 6)

Korak 7:

Ponovo sve sastavite, tako što ćete pratiti korake 1-6 obrnutim
redosljedom.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć.